Loading...
zapoznaj sie z regulaminem

Regulamin Stress Off Festiwal

Data 17.03.2023r.  

  1. Postanowienia Ogólne 
1.1. Festiwal Stress off odbywa się w budynku 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Rekreacyjna 1 72-005 Przecław

w dniach 2-4. 06. 2023 roku.

 1.2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania festiwalu będą przebywały na terenie placówki. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania festiwalu zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

 1.3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się wydarzenia, oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia, lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego przebiegu wydarzenia dla jego uczestników. Wydarzenie odbędzie się w innym terminie. Termin musi być wyznaczony nie później niż 6 miesięcy od daty pierwotnej.  Zakupione bilety będą obowiązywał w nowych terminie. W przypadku rezygnacji z udziału w nowym terminie obowiązuje zasady zgodne z regulaminem tj możliwość zwrotu kosztów biletu pomniejszone o koszty manipulacyjne w wysokości 50 zł lub przepisanie biletu na innego uczestnika.  

  1. Nabycie biletu i udział w festiwalu. 

 2.1 W festiwalu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie festiwalu. 

2.2 Bilet na festiwal można nabyć w formie przedpłaty (Przedsprzedaż) oraz na wybrane i wolne miejsca warsztatowe w sprzedaży na miejscu wydarzenia w dniach 02-04. 06. 2023 . Bilet festiwalowy – upoważniający do przebywania na cały czas festiwalu od jego rozpoczęcia w piątek od godz. 16:00, do 30 minut po zakończeniu ostatniego wydarzenia festiwalu, w sobotę od 8:30 do 30 minut po zakończeniu ostatniego wydarzenia festiwalu i w niedzielę od godz. 9:30 do godziny 18:45. 

Koszt biletu dla 100 pierwszych biletów lub do 09.04.2023 w przedpłacie, wynosi 190 zł, od tego dnia do 10.04.2023 Wynosi 230 zł dla jednej osoby. Natomiast przy zakupie na miejscu tylko na wolne miejsca na warsztaty 50 zł za moduł.  

Jedynie bilet nabyty poprzez stronę internetową stressoff.pl lub zakupiony na miejscu wydarzenia upoważnia do uczestnictwa w imprezie. 

2.3. Należność za bilet należy wpłacić na numer konta bankowego podanego w systemie rezerwacji, po dokonaniu rezerwacji. Zezwala się na uiszczanie opłat w imieniu osób trzecich. 

 2.4. Przedsprzedaż biletów trwa od 17.03.2023 r. Zabrania się przekazywania lub odsprzedaży biletów. Chęć zwrócenia zakupionego biletu, należy zgłosić organizatorom najpóźniej do dnia 20.05.2023r. Zwrot zostanie dokonany po odjęciu kwoty manipulacyjnej wynoszącej 60zł. Po tym okresie osobom, które nabyły bilet, nie będzie przysługiwać zwrot kosztów zakupu. Przepisanie biletu możliwe jest do 28.05.2023r. po dokonaniu opłaty administracyjnej w wysokości 60zł. 

2.5. Udział w festiwalu jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy upoważni do weryfikacji danych i wzięcia udziału w Imprezie. 

2.6. Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne. Nie dotyczy sytuacji porozumienia z organizatorem. 

W ramach zakupionego biletu uczestnik ma dostęp do sal wykładowej A. 

W przypadku braku miejsca w sali, w której odbywają się wybrane zajęcia, uczestnik jest zobowiązany do wyboru innych zajęć.   

Z powodu ograniczonej liczby uczestników zapisy na salę B, C, D ruszą 10.04.2023r. o godz 18:00. 

III.              Prawa i obowiązki uczestników.  

3.1. Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania festiwalu i na jego terenie. 

 3.2. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania festiwalu na jego terenie, uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów. 

 3.3. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów i ochrony. 

3.4. Wszystkim osobom przebywającym na terenie festiwalu zabrania się wnoszenia na teren festiwalu i używania, a także zażywania przedmiotów i środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności: a.) Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków; b.) Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych; c.) Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych; d.) Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe; 

3.5. Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie festiwalu. 

 3.6. Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkody materialnie odpowiada sprawca. 

3.7. Na terenie festiwalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach (na zewnątrz budynku). 

3.8. Na terenie festiwalu nie wolno spożywać alkoholu lub innych środków odurzających, a także przebywać osobom znajdującym się pod ich wpływem. Zabrania się również wprowadzania zwierząt na teren festiwalu. Na terenie festiwalu uczestnicy nie mogą prowadzić żadnej działalności handlowej, usługowej czy gastronomicznej bez uzgodnienia z organizatorem. Uczestnik festiwalu nie może prowadzić sprzedaży, reklamowania, akwizycji oraz zbiórek pieniężnych na jego terenie bez zgody organizatora.

  • Niezależnie od samych postanowień Regulaminu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są stosować się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego w związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2, w tym do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356).
  1. Prawa i obowiązki organizatora.

 4.1. Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu. 

4.2. W uzasadnionych przypadkach pracownicy ochrony mają prawo wezwać służby uprzywilejowane, w celu zapobiegania lub wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu. Uczestnicy zobowiązani są poddać się procedurze legitymowania zmierzającej do ustalenia tożsamości, a także poddać się zewnętrznemu obszukaniu oraz przeglądowi wnoszonego bagażu. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, organizator odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, organizator lub służby uprzywilejowane dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet. 

 4.3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki. 

4.4. Uczestnik Festiwalu, akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w trakcie trwania Festiwalu oraz po jego zakończeniu w celu przesyłania ogłoszeń reklamowych związanych z Festiwalem. Uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę do publikacji swojego wizerunku na zdjęciach i filmach. 

4.5.W wypadku zdarzeń nadzwyczajnych wszyscy uczestnicy Imprezy są zobowiązani zastosować się do poleceń przekazywanych systemem nagłośnienia przez organizatora Imprezy oraz pracowników służb porządkowych. Polecenia te dotyczyć mogą w szczególności: konieczności opuszczania terenu Imprezy w związku z powstałym zagrożeniem z podaniem sposobu zachowania się, przypominając o najbliższych miejscach wyjścia z terenu Imprezy, zachowania się w ściśle określony sposób gwarantujący bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy.

  1. V. BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMICZNE
  • Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać Przepisów Antyepidemicznych oraz poleceń Organizatorów, w tym Służb Porządkowych, wydawanych w celu zachowania bezpieczeństwa epidemicznego Imprez.
  • Powyższe oznacza, między innymi, choć nie wyłącznie, obowiązek zakrywania przez każdego Uczestnika, na Terenie (w tym w budynkach, namiotach, pomieszczeniach), ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695) i zachowania odległości, co najmniej, 2 m od innych osób.
  • Każdy Uczestnik powinien zapewnić sobie środki ochrony osobistej określone w ust. 2 powyżej.
  1. Postanowienia końcowe.

6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: stressoff.pl/regulamin 

6.2. Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2023 roku