Fundacja IMPULS

Organizatorem Festiwalu Stress Off jest
Fundacja Porozumienia Społecznego i Integracji IMPULS
Joanna Dziumienko wiceprezes

Celem Fundacji jest podejmowanie i wspieranie wszelkich działań służących integracji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz kształtowania postaw prospołecznych i poprawnych nawyków społecznego współżycia.
Zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką zdrowotną, obejmującą m in zdrowie psychiczne, problematykę HIV/AIDS oraz profilaktykę uzależnień (narkomania, alkoholizm itp.)
Na różne sposoby staramy się również rozpowszechniać mediacje w społeczeństwie. Praca w naszej fundacji koncentruje się przede wszystkim na prowadzeniu szkoleń mediacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, organizowaniu imprez charytatywnych, a także postępowań mediacyjnych, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego, ochrony wolności i praw człowieka.
Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi i naukowymi oraz instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i osobami działającymi na zasadzie wolontariatu, zarówno w naszym kraju i poza jego granicami.
Organizujemy i finansujemy działania i przedsięwzięcia edukacyjne, diagnostyczne, terapeutyczne, propagatorskie i informacyjne, w tym działania w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, przyuczenia do zawodu, podwyższania kwalifikacji zawodowych.
Zajmujemy się opracowaniem i realizacją programów finansowych, zlecanych nam przez instytucje zewnętrzne, w tym także wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.
Jesteśmy wydawcami magazynu edukacyjnego ECOSTYL propagującego ekologię, zdrowe odżywianie się oraz wszystko, co jest związane z rozwojem człowieka.

www.impulsfundacja.pl